Back to homepage

Kotly na biomasu

Kotly na biomasu

V rámci projektu Zelená domácnostiam bude možné získať podporu na inštalácie kotlov na biomasu, ktoré pokrývajú potrebu tepla a teplej vody v domácnosti. Podpora sa týka kotlov na spaľovanie peliet, brikiet, štiepok a kotlov na splyňovania kusového dreva.

Inštalácie kotlov na biomasu budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V rodinných domoch:

 • ak ním bude nahradený existujúci alebo plánovaný kotol na spaľovanie fosílnych palív, napríklad uhlia alebo zemného plynu,
 • ak rodinný dom nie je možné pripojiť k systému centralizovaného zásobovania teplom;
 • ak inštaláciou kotla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;

V bytových domoch:

 • ak inštaláciou kotla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom alebo výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT,
 • ak sa v nich teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody nedodáva z účinných systémov CZT,
 • ak bude predložený energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zateplovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE.

TECHNICKÉ PODMIENKY PODPORY

Kotol na biomasu

a) je určený na spaľovanie biomasy vo forme peliet, brikiet, štiepok, alebo kusového dreva so systémom splyňovania a nie je určený na spaľovanie alebo spoluspaľovanie fosílnych palív.

b) dosahuje minimálnu účinnosť a neprekračuje limitné hodnoty emisií pri menovitom tepelnom výkone, potvrdené akreditovanou skúšobnou, podľa nasledujúcej tabuľky:

Spôsob prikladania paliva do kotlaMenovitý tepelný výkonMinimálna energetická účinnosť pri menovitom výkoneLimitné hodnoty emisií
pri menovitom výkone
(suché spaliny, 0 ºC, 1013 mbar)
Oxid uhoľnatýPlynné organické zlúčeninyPevné častice
 (kW)(%)   (mg/m³ pri 10% O2​)
 Ručné ≤ 50  85 700 30 60
 Automatické ≤ 50 87  500  20  40
 > 50 ≤ 500 88

c) má vydané vyhlásenie o zhode.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY NA INŠTALÁCIU KOTLOV NA BIOMASU

 • v prípade kotla na spaľovanie peliet: kotol,  horák, zásobník peliet, dopravník peliet;
 • v prípade kotla na splyňovanie dreva: kotol, akumulačný zásobník vody / zásobníkový ohrievač vody;
 • v prípade kotla na spaľovanie drevnej štiepky: kotol, horák, plniaci dopravník, zásobník paliva, akumulačný zásobník vody / zásobníkový ohrievač vody;
 • komponenty nutné pre prevádzku kotla (napr.:  obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka, zariadenie na zabezpečenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla);
 • montážny materiál potrebný na zapojenie kotla;
 • montážne práce;
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

PLÁNOVANÉ SADZBY A MAXIMÁLNE HODNOTY POUKÁŽKY

 • pre rodinný dom je 100 €/kW výkonu kotla, maximálna výška podpory je 1 500 €;
 • pre bytový dom je 50 €/kW výkonu kotla; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt v bytovom dome.

Príspevok je prevzatý z oficiálneho webu programu Zelená domácnostiam.

Najbližšie kolo v tomto roku za:

days
0
-24
0
hours
0
-9
minutes
-2
-6
seconds
-2
-2